Privaatsuspoliitika

Kellele see privaatsuspoliitika on mõeldud?

Udrop EE OÜ ettevõtte kood 16567708, registrijärgse asukoha aadress Estonia pst 9, 10143 Tallinn (edaspidi “Ettevõte“, “Vastutav töötleja” või “Meie“) on mures Teie privaatsuse ja Teie isikuandmete kaitse pärast ning seetõttu töötleme Teie isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu isikuandmete kaitse üldmäärusele (määrus (EL) 2016/679)  ja isikuandmete kaitse seaduse (IKS), samuti teiste isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega. Seega, et tagada õiglane ja läbipaistev teave Teie isikuandmete töötlemise kohta, avaldame selle privaatsuspoliitika (edaspidi “Poliitika”).

Selles Poliitikas Me kirjeldame, milliseid Teie isikuandmeid Me kogume ja millistel eesmärkidel Me neid töötleme, kui kasutate Meie teenuseid, sirvite Meie veebisaite või muul viisil. See Poliitika sisaldab ka olulist teavet Teie isikuandmete kaitse, Teie õiguste ja nende kasutamise kohta. Seetõttu võtke aega selle Poliitika ülevaatamiseks ja kui Teil on küsimusi, võtke Meiega kindlasti ühendust, kasutades allpool toodud kontaktandmeid. Pange tähele, et jätame endale õiguse Poliitikat tulevikus muuta. Teid teavitatakse täiendavalt muudatustest, kuid soovitame Teil seelpool mainitud Poliitikat perioodiliselt üle vaadata.

Mis on isikuandmed ja kuidas neid töödeldakse?

Isikuandmed – on igasugune otseselt või kaudselt Teiega seotud teave, mille puhul identiteet on teada või mida saab otseselt või kaudselt kindlaks teha asjakohaste andmete põhjal (nt ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress jne).

Isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav toiming (sealhulgas kogumine, salvestamine, säilitamine, redigeerimine, muutmine, juurdepääs, väljavõtete tegemine, edastamine, arhiveerimine jne).

Ettevõte järgib Teie isikuandmete töötlemisel järgmisi isikuandmete töötlemise põhimõtteid:

 • Teie isikuandmeid töödeldakse ainult ulatuses, mis on vajalik asjakohaste selgelt määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks, võttes arvesse Teie privaatsuse kaitset;
 • Teie isikuandmeid töödeldakse täpselt, õiglaselt ja seaduslikult ning neid töödeldakse ainult eesmärkidel, mis on kooskõlas enne Teie isikuandmete kogumist täpsustatud eesmärkidega;
 • Teie isikuandmeid töödeldakse ranges vastavuses õigusaktides sätestatud selgete ja läbipaistvate isikuandmete töötlemise nõuetega;
 • Teie isikuandmeid töödeldakse ainult kujul, mis võimaldab Teid tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse;
 • Teie isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatakse asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada Teie isikuandmete turvalisus, sealhulgas kaitse loata töötlemise ning juhusliku kaotamise, hävitamise ja kahjustumise eest.

Kuidas hoolitseme Teie isikuandmete turvalisuse eest?

Teie isikuandmete töötlemisel rakendame asjakohaseid organisatsioonilisi ja tehnilisi isikuandmete turvameetmeid, et kaitsta Teie isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku avalikustamise, hävitamise, muutmise või muude volitamata toimingute eest. Nende meetmete valikul võetakse arvesse ohte Teie kui andmesubjekti õigustele ja vabadustele.

Sellisel juhul tagame range juurdepääsukontrolli töödeldavatele isikuandmetele, seega anname juurdepääsu ainult neile töötajatele, kes vajavad Teie isikuandmeid oma tööülesannete täitmiseks ja jälgime antud juurdepääsu kasutamist. Juurdepääs isikuandmetele on tagatud paroolide kasutamisega asjakohasel tasemel ja konfidentsiaalsuslepingutega nendega, kellel on juurdepääs Teie isikuandmetele.

Kõik ettevõtte töötajad, kellel on juurdepääs Teie isikuandmetele, on teadlikud isikuandmete kaitse nõuetest ja on kohustatud tagama töödeldavate isikuandmete konfidentsiaalsuse.

Millistel eesmärkidel ja milliseid isikuandmeid me töötleme?

Ettevõte töötleb Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 1. Pakiautomaadi (kättetoimetamine/kogumine/hoidmine/tagastamine) teenus;
 • Ettevõte töötleb järgmisi isikuandmeid:

Klient (saatja, saaja): nimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, makse üksikasjad. Samuti väljastuspunkti aadress (st Pakiautomaat) ja/või muud tehnilised andmed (nt sisestamise, kättesaamise kellaaeg ja kuupäev) jne.

 • Ettevõte töötleb ja/või säilitab neid andmeid:

Pakiautomaadi teenuste kasutamise andmeid hallatakse aktiivselt 1 aasta jooksul alates kogumise kuupäevast. Seejärel kantakse see arhiivi ja säilitatakse 5 aastat.

 • Äriühing töötleb neid andmeid järgmiste töötlemise seaduslikkuse tingimuste alusel:

Määruse artikli 6 lõike 1 punkt b, st töötlemine on vajalik sellise lepingu täitmiseks, mille osapool andmesubjekt on (st saatja või saaja), või andmesubjekti taotlusel enne lepingu sõlmimist meetmete võtmiseks.

 1. Pakiautomaatide videovalve (Ettevõtte ja/või eraisikute vara turvalisuse tagamiseks).
 • Ettevõte töötleb järgmisi isikuandmeid:

Videokaamera (CCTV) järelevalve alla sattunud andmesubjektide (sh üksikisikute pildid, võetud meetmed jne) videoandmed, salvestiste tehnilised andmed (nt kuupäev, kellaaeg jne).

 • Ettevõte töötleb ja/või säilitab neid andmeid:

Videosalvestisi säilitatakse maksimaalselt 6 kuud alates nende salvestamise kuupäevast. Kui see on õigustatud (nt on registreeritud intsident ja/või ettevõttele või kolmandatele isikutele tekitatud kahju), võidakse videosalvestisi säilitada kauem.

 • Äriühing töötleb neid andmeid järgmiste töötlemise seaduslikkuse tingimuste alusel:

Määruse artikli 6 lõike 1 punkt f, st Ettevõtte õigustatud huvi tagada Ettevõtte ja/või üksikisikute vara (nt pakiautomaatide infrastruktuur, pakid jne), avaliku korra jms turvalisus.

 1. Otseturundus (sh küsitluste saatmine);
 • Ettevõte töötleb järgmisi isikuandmeid:

E-posti aadress, telefoninumber

 • Ettevõte töötleb ja/või säilitab neid andmeid:

Andmeid töödeldakse kuni nõusoleku tagasivõtmise kuupäevani, kuid mitte kauem kui 1 aasta alates nõusoleku andmise kuupäevast ja/või kaupade ja/või teenuste viimase tellimuse kuupäevast.

 • Äriühing töötleb neid andmeid järgmiste töötlemise seaduslikkuse tingimuste alusel:

Määruse artikli 6 lõike 1 punkt f, st ettevõtte õigustatud huvide eesmärgil (pakkuda või küsida arvamust oma kaupade ja/või teenuste kohta vastavalt Eesti Vabariigi elektroonilise side seadusele).

 1. Telefonivestluste salvestamine (nõustamise ja teenuse kvaliteedi tagamiseks);
 • Ettevõte töötleb järgmisi isikuandmeid:

Inimesed, kes helistavad tugitelefonile (kliendid jne): kõnesalvestised (sh sisu), helistaja telefoninumber, salvestiste tehnilised üksikasjad (nt kuupäev, kellaaeg jne).

 • Ettevõte töötleb ja/või säilitab neid andmeid:

Helisalvestisi säilitatakse maksimaalselt 6 kuud alates vestluse lõppemise kuupäevast. Kui see on põhjendatud (nt salvestatud intsident vms), võib kõnesalvestisi säilitada kauem.

 • Äriühing töötleb neid andmeid järgmiste töötlemise seaduslikkuse tingimuste alusel:

Määruse artikli 6 lõike 1 punkt a, st helistaja nõusolek kõnes osalemiseks, mis salvestatakse.

 1. Ettevõtte esindamine sotsiaalvõrgustikes (nt Facebook, Instagram, LinkedIN, kontohaldus), kommunikatsioon avalikus ruumis ja muudes e-kanalites.
 • Ettevõte töötleb järgmisi isikuandmeid:

Sotsiaalvõrgustiku kasutajate isikuandmed Ettevõtte hallatavatel kontodel: nimi; teave kontol toimuva suhtluse kohta (“meeldib”, “järgi”, “kommentaar”, “jaga” jne); fotod (profiil ja/või millel on ettevõtte nimi); saadetud sõnum; teave sõnumi kohta (sõnumi kättesaamise aeg, sõnumi sisu, sõnumi manused, kirjavahetuse ajalugu või muud); teave Ettevõtte poolt korraldatavatel üritustel ja/või mängudes osalemise kohta (osalemine, mitteosalemine, huvi, mängureeglite täitmine jne); teave Ettevõtte hindamise kohta (reitingu skoor, tagasiside jne).

 • Ettevõte töötleb ja/või säilitab neid andmeid:

Andmeid säilitatakse eespool nimetatud sotsiaalvõrgustike platvormidel ainult kauem kui andmesubjekti nõusoleku kehtivus (st kuni kontolt ja/või platvormilt saadud isikuandmete kustutamiseni/kustutamiseni) või sotsiaalse võrgustiku halduri määratud salvestusperioodiks.

 • Äriühing töötleb neid andmeid järgmiste töötlemise seaduslikkuse tingimuste alusel:

Määruse artikli 6 lõike 1 punkt a, st andmesubjekti nõusolekul, kui andmesubjekt suhtleb Meiega sotsiaalvõrgustikke kasutades ja/või külastab Meie hallatavaid kontosid.

Sotsiaalvõrgustikes pakutavaid isikuandmeid töödeldakse koos sotsiaalvõrgustiku operaatoriga (st Facebook, LinkedIn, Instagram platvormid), seetõttu soovitame Teil tutvuda sotsiaalvõrgustiku operaatori privaatsuspoliitikaga, et saada lisateavet isikuandmete töötlemise kohta sotsiaalvõrgustikes.

 1. Värbamine (töötajate ja töökohtade otsimine).
 • Ettevõte töötleb järgmisi isikuandmeid:

Kandidaadi nimi, haridus, kvalifikatsioon, töökogemus, finantsootused, lemmiktegevused ja muu cv-s, kaaskirjas ja/või muus kandidaadi esitatud teave.

 • Ettevõte töötleb ja/või säilitab neid andmeid:

Isikuandmeid säilitatakse 1 aasta alates andmete saamisest või hetkest, mil kandidaat osaleb tööintervjuul.

 • Äriühing töötleb neid andmeid järgmiste töötlemise seaduslikkuse tingimuste alusel:

Määruse artikli 6 lõike 1 punkt a, st kandidaadi nõusolek (osalemine valikus ja/või täiendav nõusolek andmete kasutamiseks tulevikus).

Kellele võib Teie isikuandmeid edastada?

Ülaltoodud eesmärkidel võib ettevõte edastada Teie isikuandmete töötlemist kolmandatele isikutele, kes abistavad meid veebisaitide haldamisel ja nendes sisalduvate andmete säilitamisel. Samuti pakiautomaatide hoolduse ja teeninduse pakkujatele, klientide nõustamisteenuste osutajatele või muudele teenusepakkujatele (kes tegutsevad andmetöötlejatena).

Selle võib edastada ka pädevatele valitsusasutustele ja/või õiguskaitseasutustele (näiteks kohtutele, politseile või muudele järelevalveasutustele); õigusteenuse osutajad; kindlustusseltsid ja/või muud. Kuid Teie andmeid edastatakse ainult siis, kui seda nõuab kohaldatav seadus ja ainult seaduses sätestatud korras, et kaitsta Meie õigusi, Meie klientide, töötajate ja ressursside turvalisust ning esitada, esitada ja/või kaitsta õiguslikke nõudeid.

Märgime, et Teie isikuandmeid edastatakse ainult kolmandatele isikutele, kes tagavad isikuandmete töötlemiseks ja kaitsmiseks sobivad tingimused. Teie isikuandmeid ei edastata kolmandatele riikidele (st väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda) ega rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Millised õigused Teil on ja kuidas neid kasutada?

Andmesubjektidel, kelle isikuandmeid me töötleme, on õigus:

 • taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele ja nende koopiat;
 • nõuda ebatäpsete või mittetäielike isikuandmete parandamist või piiramist;
 • nõuda ülemääraste või ebaseaduslikult töödeldud isikuandmete kustutamist või piiramist;
 • esitada vastuväiTeid oma isikuandmete töötlemisele;
 • taotleda oma isikuandmete edastamist struktureeritud, arvutiloetavas vormingus;
 • võtta oma nõusolek igal ajal tagasi, kui töötlemine põhineb andmesubjekti nõusolekul (artikli 6 lõike 1 punkti a alusel). Andmesubjekti nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust;
 • esitada kaebus riiklikule andmekaitse inspektsioonile (info@aki.ee)

Ettevõte ei kasuta ainult automatiseeritud töötlust, sealhulgas profiilianalüüsi, et teha andmete töötlemisel põhinevaid otsuseid, mis võivad põhjustada Teile õiguslikke tagajärgi või mõjutada Teid sarnaselt olulisel viisil.

Andmesubjektid võivad oma õigusi teostada, esitades ettevõttele kirjaliku taotluse elektroonilise side teel – e-posti teel: info@udrop.ee, kirjalikult – aadressile Estonia pst 9, 10143 Tallinn

Andmesubjekt peab taotluse esitamise ajal kinnitama oma isikut ühel järgmistest viisidest:

 • posti või kulleriga, lisades kehtiva isikut tõendava dokumendi koopia, mis on kinnitatud seaduses sätestatud korras;
 • esitades taotluse elektrooniliselt, autendituna elektrooniliste sidevahendite abil, mis võimaldavad isikut nõuetekohaselt tuvastada (nt mobiilne allkiri, kvalifitseeritud elektrooniline allkiri jne).

Vastame Teie taotlusele andmesubjektide õiguste kasutamise kohta niipea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 1 kuu jooksul alates Teie taotluse kuupäevast. Seda ajavahemikku võib vajaduse korral pikendada veel kahe kuu võrra, sõltuvalt taotluste keerukusest ja arvust. Teid teavitatakse sellisest pikendamisest esimese kuu jooksul. Teave, mida te taotlete, antakse tasuta. Kui aga näeme, et Teie taotlused on ilmselgelt põhjendamatud või ebaproportsionaalsed, eelkõige nende korduva sisu tõttu, on meil õigus võtta mõistlikku tasu (st nõuda halduskulude hüvitamist) või keelduda andmesubjekti sellise taotluse alusel meetmete võtmisest.

Vastus antakse nii, nagu te oma taotluses valite. Kui te ei täpsusta oma taotluses meetodit, mille abil soovite vastust saada, saadetakse vastus Teile samal viisil, nagu taotlus esitati.

Kas Teil on veel küsimusi?

Kui Teil on küsimusi ettevõtte pakutavate teenuste ja/või selle Poliitika kohta, võtke Meiega ühendust e-posti teel: info@udrop.ee või posti teel: aadressil Estonia pst 9, 10143 Tallinn.