LADUSTAMISE TINGIMUSED

UDROP PAKIAUTOMAATIDES ESEMETE HOIUSTAMISE TINGIMUSED

  1. Mõisted

1.1. Teenuseosutaja – Udrop EE OÜ, registrikoodiga 16567708, registriaadressiga Estonia pst 9, 10143 Tallinn, KMKR nr EE102709160, telefon +372 600 7888, e-post info@udrop.ee

1.2. Ostja on juriidiline või füüsiline isik, kelle teovõime ei ole piiratud ja kes tellib Teenust ning vastutab andmete õige sisestamise ja esemete sisu eest.

1.3. Saaja juriidiline või füüsiline isik on isik, kellele Ostja jätab Paki Pakiautomaati järeletulemiseks.

1.4. Teenus on Teenuseosutaja poolt osutatav Ostja Paki Pakiautomaadis ajutise hoiustamise teenus käesolevates Tingimustes sätestatud korras ja tingimustel.

1.5. Pakiautomaat on seade Ostja Paki ajutiseks hoiustamiseks.

1.6. Pakk on ese, mis on Ostja poolt ajutiselt hoiustatud Teenuseosutaja Pakiautomaati.

1.7. Tingimused on käesolevad Pakide Pakiautomaadis hoidmise tingimused, milles määratakse kindlaks Pakide Pakiautomaadis hoidmise tingimused, tähtajad, maksmine ning muud tingimused ja protseduurid.

1.8. Veebileht on hüpertekstina kirjutatud veebilehe dokument, mis kuulub Teenusepakkujale, kelle internetiaadress on www.udrop.ee

  1. Üldtingimused

2.1. Jättes oma Paki Teenuseosutaja Pakiautomaati, kinnitab Ostja, et on käesolevate Tingimustega tutvunud, kohustub neid täitma, täidab ja nõustub Tingimustes toodud Teenuse tingimustega. Ostja kinnitab Tingimustega tutvumist, tehes Teenuse tellimisvormile linnukese. Alles pärast seda toimingut on võimalus tellida teenus makse tegemisel.

2.2. Ostja ei saa Teenust tellida, kui ta ei nõustu käesolevate tingimustega või nende mis tahes osaga.

2.3. Teenuseosutaja ei võta endale mingit riski ega vastutust ning vabaneb tingimusteta vastutusest, kui Ostja on osaliselt või täielikult jätnud Tingimused läbi lugemata.

2.4. Ostja on kohustatud tutvuma Teenusepakkuja poolt heaks kiidetud ja Veebilehel kättesaadava Privaatsuspoliitikaga, mida loetakse käesolevate Tingimuste lahutamatuks osaks. Ostja väljendab oma nõusolekut või mittenõustumist Ostja isikuandmete kasutamise konkreetsete viisidega Privaatsuspoliitikas sätestatud korras.

2.5. Teenuseosutajal on õigus käesolevaid Tingimusi muuta, parandada või täiendada. Täiendatud/muudetud Tingimustest teavitatakse Ostjat Veebilehel. Muudetud tingimused jõustuvad veebilehel avaldamise päeval. Juhul, kui Ostja ostis Teenuse enne Tingimuste uue versiooni avaldamist, osutatakse seda vastavalt Teenuse tellimise ajal kehtinud Tingimustele. Teenuse tellimuse esitamise hetkeks loetakse Teenuse eest tasumise hetke.

2.6. Teenuse tellimisel on Ostja kohustatud esitama enda ja Pakiautomaadile Paki järele tulnud isiku kohta õiged andmed s.h telefon ja/või e-post. Ostja vastutab esitatud andmete õigsuse eest. Seetõttu on Ostja kohustatud hoolikalt kontrollima esitatud andmete õigsust, et Paki Pakiautomaati kättesaamisel ei tekiks takistusi. Teenusepakkuja ei vastuta Ostjale tekitatud kahju eest, kui Ostja esitab ebaõigeid andmeid.

2.7. Saaja tuleb Pakile Pakiautomaati järele 72 (seitsmekümne kahe) tunni jooksul alates hetkest, mil Ostja jättis Paki Pakiautomaati. Kui Saaja ei tule Pakile Pakiautomaati järele, tuleb Ostjal sellele järele tulla 72 (seitsmekümne kahe) tunni jooksul alates hetkest, mil ta sai teate selle kohta, et Saaja ei ole Pakile järele tulnud. Kui sellele ei tule ettenähtud aja jooksul järele, eemaldab Teenuseosutaja või tema volitatud isik eseme Pakiautomaadist ja viib hoiule. Pakiautomaadist väljavõetud esemete hoiustamise tähtaeg on 2 (kaks) kuud. Ostja, kes ei ole määratud ladustamisaja jooksul Pakile järele tulnud, kaotab õiguse esitada Teenuseosutaja vastu nõudeid.

2.8. Ostja, kes on Teenuse tellinud ja selle eest tasunud, ei saa tellitud Teenusest keelduda. Ostja tellitud ja tasutud Teenuse eest raha ei tagastata.

2.9. Teenust osutatakse 7 (seitse) päeva nädalas ja 24 (kakskümmend neli) tundi ööpäevas.

2.10. Pakiautomaati ladustatava Paki maksimaalne kaal on 30 (kolmkümmend) kilogrammi.

2.11. Enne Teenuse tellimist peab Ostja kontrollima Pakiautomaati jäetava Paki mõõtmeid ja kaalu.

2.12. Juhul, kui Ostja pakk ületab kindlaksmääratud mõõdu ja/või kaalu, ei võeta Ostja kaupa Pakiautomaati vastu ning Ostja poolt tasutud Teenuste hinda Ostjale ei tagastata.

2.13. Ostja, kes on jätnud Paki Pakiautomaati, peab sulgema Pakiautomaadi lahtri ukse ning veenduma, et uks on suletud ja lukus. Vastasel juhul lasub kogu vastutus saadetise kaotsimineku eest Ostjal.

2.14. Pakiautomaati jäetava eseme väikseimad võimalikud mõõdud on 9×14×2 cm. Kui Pakiautomaati jäetakse väiksemate mõõtudega ese, ei vastuta Teenuseosutaja sellise eseme kadumise eest.

  1. Teenuse tellimus

3.1. Ostja poolt Pakiautomaati jäetud esemete maksimaalsed mõõdud vastavalt lahtri suurustele on järgmised:

Nr.

Esemete maksimummõõdud, sentimeetrites

Pakiautomaadi lahtri suurus

3.1.1.

8 x 18 x 60

XS

3.1.2.

8 x 43 x 60

S

3.1.3.

17 x 43 x 60

M

3.1.4.

36 x 43 x 60

L

3.1.5.

74 x 43 x 60

XL

3.2. Teenuse hind teatatakse Ostjale Pakiautomaadis enne teenuse tellimist ja selle eest tasumist. Teenuse hind avaldatakse ka Veebilehel ja see sõltub Ostja poolt Pakiautomaadis valitud lahtri suurusest, mis on toodud Tingimuste punktis 3.1.

3.3. Teenus tellitakse järgmises järjekorras:

3.3.1. Ostja valib Pakiautomaadis vajaliku suurusega lahtri, mis on saadaval 5 suuruses: XS, S, M, L ja XL. Igasse lahtrisse võib paigutada ainult ühe eseme, ületamata punktis 2.10 määratletud kaalu ning enne Pakiautomaadi lahtri suuruse valimist peab Ostja veenduma, et Pakk mahub vastavalt lõige 3.1. kirjeldatud suurusega lahtrisse.

3.3.2. Ostja, olles valinud Pakiautomaati jäetava Paki suuruse, sisestab enda ja Saaja mobiiltelefoni numbri ja/või e-kirja aadressi. Enne edasiste sammude astumist peab ostja veenduma, et ta on sisestanud käesolevas punktis nimetatud andmed õigesti.

3.3.3. Pärast punktis 3.3.2. nimetatud andmete sisestamist tasub Ostja Paki hoiustamise kulud, mis on näidatud Pakiautomaadi ekraanil ja arvutatud tingimuste punktis 3.2. sätestatud korras.

3.3.4. Ostja saab Teenuse eest tasuda ainult Pakiautomaadis oleva makseterminaliga, kinnitades Teenuse tellimuse.

3.3.5. Pärast seda, kui Ostja on Teenuse eest tasunud, avatakse Pakiautomaadis lahter Paki hoiustamiseks. Ostja peab asetama Paki avatud lahtrisse ja sulgema Pakiautomaadi lahtri ukse veendudes, et uks on lukus.

3.3.6. Pärast seda, kui Ostja asetab Paki Pakiautomaati ja sulgeb ukse, genereerib Pakiautomaat automaatselt PIN-koodi lahtri avamiseks ning saadab Ostja poolt määratud mobiiltelefonile ja/või e-posti aadressile sõnumi Pakiautomaati jäetud Paki kohta.

3.3.7. Kui Ostja nimetatud Saaja või Ostja ise ei tule Pakiautomaati jäetud Pakile järele punktis 2.7 nimetatud tähtaja jooksul ja ei võta Teenuseosutajaga ühendust kahekuulise hoiuperioodi jooksul, tekib Teenuseosutajal õigus kaup utiliseerida. Pärast Paki utiliseerimist lõpeb Paki hoiuaeg. Pärast seda, kui Teenuseosutaja Ostja Paki utiliseerib, ei vastuta Teenuseosutaja selle tagajärjel tekkinud kahjude eest. Kõik kahjud, mis tulenevad Ostja poolt maha jäetud ja/või kaotatud pakist tulenevalt, kannab Ostja. Teenuseosutaja ei hüvita kahjusid, mis on tekkinud utiliseeritud Paki tulemusel pärast ladustamisaja lõppu.

3.3.8. Ostjal või tema poolt määratud isikul on võimalik Pakile järele minna pärast Paki Pakiautomaati hoiustamise tähtaega, kuid mitte hiljem kui Tingimuste punktis 2.7 sätestatud Paki hoiutähtaja jooksul. Pakile järele tulemiseks peab Ostja või tema volitatud isik esitama Tingimustes märgitud Teenuseosutaja e-posti aadressile taotluse Pakile järele tulemiseks, esitades Teenuse tellimist kinnitava teate või teenuse eest tasumise pangaväljavõtte ning märkides ära Udrop Pakiautomaadi, kuhu ta soovib Pakile järele tulla. Kaup tagastatakse Ostjale pärast seda, kui Ostja on tasunud esemele järele tulles Pakiautomaadis tagastamistasu, mis on võrdne sellel ajal kehtiva Teenuse hoiustamise hinnaga kogu Paki hoiustamise perioodi eest Pakiautomaadis.

3.3.9. Pakiautomaati jäetud ese peab olema nõuetekohaselt Pakitud, arvestades selle kaalu, kuju, omadusi ja väärtust. Paki pakend peab tagama, et ese ei kahjustuks ega kaotaks oma omadusi eseme Pakiautomaadis hoidmise ajal. Ostja vastutab täielikult toote mis tahes kahjustumise eest, mis on tingitud ebaõigest pakendamisest. Ostja vastutab ka keelatud või valesti Pakitud esemete Pakiautomaadis hoidmisega teiste isikute varale tekkinud kahju eest.

3.4. Pakiautomaadis on keelatud hoida:

3.4.1. Tubakat, alkoholi, narkootilisi ja psühhotroopsed ained.

3.4.2. Plahvatusohtlike, tuleohtlike, mürgised ja radioaktiivsed ained.

3.4.3. Tulirelvi ja laskemoona.

3.4.4. Loomi ja/või taimi.

3.4.5. Toiduained ja muid esemeis, mis vajavad temperatuuri reguleerimist ning kiiresti riknevad toiduained.

3.4.6. Väärtuslikke esemed, sealhulgas, kuid mitte ainult, kunstiteosed, ehted, väärismetalli, isikut tõendavaid dokumente, väärtpabereid ja kõiki muid esemed, mida oleks kaotsimineku korral võimatu tagasi saada.

3.4.7. Sularaha, münte, meenemünte ja marke.

3.4.8. Dokumente, mida saab vahetada rahaks või kaupadeks, näiteks tšekid, kindlaksmääratud nimiväärtusega kupongid, võlakohustused, võlakirjad, trükitud aktsiad, pangatähed ja vabalt kaubeldavad instrumendid, mis on samaväärsed kviitungite ja mängužetoonidega.

3.4.9. Muud esemed, mida on kohalduvate õigusaktide alusel keelatud hoida, ladustada, kasutada, samuti esemed, mis oma laadi või pakendi tõttu võivad kahjustada Pakiautomaati, selles olevat vara, keskkonda, inimeste tervist või elu.

3.5. Teenuseosutajal, kes on kindlaks teinud, et punktis 3.4 nimetatud keelatud eset hoitakse Pakiautomaadis ning mille ringlus on õigusaktidega keelatud või piiratud, on õigus kaup Pakiautomaadist ilma eraldi hoiatuseta eemaldada, utiliseerida õigusaktides sätestatud korras ning teavitada Pakiautomaati leitud esemest õiguskaitseorganeid.

3.6. Ostja hüvitab kõik Teenuseosutajale ja kolmandatele isikutele tekitatud kahjud, kui Ostja jättis Tingimuste punktis 3.4 nimetatud Pakiautomaati keelatud eseme ning selle tagajärjel sai kahjustada Pakiautomaat, Teenuseosutaja või kolmandate isikute muu vara või sattus ohtu inimeste tervis ja/või elu.

3.7. Käesolevate Tingimustega teavitab Teenusepakkuja, et Pakiautomaadis ei hoita ega tagata temperatuurirežiimi. Ühtlasi kannab Ostja kogu Paki keskkonnakahjustuse riski.

  1. Teenusepakkuja vastutus

4.1. Teenuseosutaja ei vastuta Ostjale tekitatud kahju eest, kui Saaja ei tule Ostja poolt Pakiautomaati jäetud esemele õigeaegselt järele.

4.2. Teenuseosutaja vastutus Pakiautomaati jäetud eseme kahjustumise või kaotsimineku eest on piiratud summaga 320 eurot. Teenuseosutaja vastutab üksnes juhul, kui on kindlaks tehtud, et Teenuseosutaja on süüdi Ostja Paki kaotsiminekus või hävimises.

4.3. Teenuseosutaja ei vastuta, kui ta ei täida oma kohustusi vääramatu jõu tõttu, näiteks (järgnev loetelu on üksnes näitlik ja mitteammendav): maavärin, torm, üleujutus, tulekahju, pandeemia, ilmastikutingimused, sõda, õnnetused, terroriaktid, kolmandate isikute kuriteod ja muud tegevused, sündmused või olukorrad, mida Teenuseosutaja ei saa mõjutada.

4.4. Teenuseosutaja ei vastuta mitte ühelgi juhul Ostja ees saamata jäänud tulu ega kaudsete või hiljem tekkivate kahjude eest.

  1. Isikuandmete kaitse

5.1. Teenuse pakkuja tegutseb käesolevate tingimuste tähenduses ja Teenuseosutaja poolt teenuste osutamiseks isikuandmete töötlemise eesmärgil isikuandmete kaitse üldmääruses (EL) 2016/679 (edaspidi GDPR) määratletud vastutava töötlejana.

5.2. Isikuandmed on andmed füüsilise isiku kohta, kes on otseselt või kaudselt tuvastatud või tuvastatav, eelkõige teenuste osutamise tõttu, nt kliendi ja saaja nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress.

5.3. Teenuse pakkuja töötleb esitatud isikuandmeid (nt ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress) vastavalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktile b, st isikuandmete töötlemine on vajalik sellise lepingu (Teenuse) täitmiseks, mille osapool andmesubjekt (Teenuse kasutaja) on või andmesubjekti taotlusel lepingu (Teenuse) sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks.

5.4. Tuvastataval kujul olevaid isikuandmeid säilitatakse ainult nii kaua, kui see on vajalik teenuste osutamiseks ja kuni õiguslike piirangute perioodi lõpuni (st andmeid töödeldakse aktiivselt 1 aasta alates kogumise kuupäevast). Seejärel edastatakse andmed arhiivi ja säilitatakse 5 aastat). Pärast seadusest tulenevate piirangute perioodi lõppu hävitab Teenuse pakkuja kõik töödeldud isikuandmed.

5.5. Kliendi poolt Teenuseosutajale esitatud isikuandmed on vajalikud Teenuse nõuetekohaseks osutamiseks. Kui ei ole esitatud nõutud andmeid, ei ole võimalik Teenust osutada.

5.6. Lisaks võib Teenuseosutaja kasutada kontaktandmeid (nt e-posti aadress, telefoninumber), mis on saadud eelnimetatud eesmärgil, oma kaupade ja/või teenuste pakkumiseks ja/või arvamuse küsimiseks oma kaupade ja/või teenuste kohta s.t otseturunduseks. Kui te ei soovi Teenuseosutajalt otseturundust saada, võite sellise töötlemise vastu olla ja/või sellest loobuda, võttes ettevõttega ühendust e-posti aadressil info@udrop.ee või klõpsates otseturundusteates välja toodud loobumise lingil.

5.7. Teenuseosutaja ja/või teiste isikute omandiõiguste kaitse ning vara turvalisuse ja terviklikkuse tagamiseks jälgitakse Pakiautomaate videokaamerate abil. Videovalvet teostatakse 24 tundi ööpäevas. Lisaks teavitatakse videovalvest Pakiautomaatidel olevate infosiltide kaudu.

5.8. Videovalve käigus kogutud isikuandmeid (videoandmeid) säilitatakse maksimaalselt 6 (kuus) kuud alates salvestamise kuupäevast, misjärel need automaatselt hävitatakse. Isikuandmeid (videoandmeid) säilitatakse pikema aja jooksul (nt  kuni uurimise lõpuni) juhul, kui on alust arvata, et on toime pandud kuritegu, õigusrikkumine või mõni muu ebaseaduslik tegu.

5.9. Käesolevaga Teenuse kasutaja kinnitab, et teda on teavitatud õigusest tutvuda oma isikuandmetega, lasta oma isikuandmed parandada, kui need on valed, puudulikud või ebatäpsed, lasta oma andmeid töödelda viisil, mis piirab töötlemistoiminguid (välja arvatud säilitamine) või lasta oma isikuandmed kustutada (üleliigsete andmete töötlemise korral,  andmete töötlemine vastuolus õigusaktide nõuetega, nõusoleku tagasivõtmine või muul seaduses sätestatud alusel) ja andmete ülekandmise õigusele. Samuti õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele (kui töötlemine põhineb nõusolekul või õigustatud huvil), sealhulgas otseturunduse eesmärgil.

5.10. Teenuse kasutajad võivad oma õigusi teostada, esitades ettevõttele kirjaliku taotluse elektrooniliselt e-posti teel: info@udrop.ee või kirjalikult aadressile Estonai pst 9, 10143 Tallinn. Lisateavet Teenuse kasutaja õiguste ja muude ettevõtte poolt töödeldavate isikuandmete kohta leiate ettevõtte privaatsuspoliitikast (https://udrop.ee/privaatsuspoliitika/).

5.11. Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste või kaebuste korral võib Teenuse kasutaja pöörduda Ühingu andmekaitseametniku poole e-posti teel info@udrop.ee  Võite pöörduda ka riikliku andmekaitse inspektsiooni poole, kuid igal juhul soovitame teil kõigepealt ettevõttega ühendust võtta, et saaksime olukorra tõhusalt lahendada.

  1. Lõppsätted

6.1. Teenuseosutaja saadab kõik teated Ostjale ja suhtleb Ostjaga muul viisil Ostja Teenusetellimuses märgitud e-posti või telefoni teel.

6.2. Ostja saadab kõik teated ja küsimused Teenuseosutajale ning suhtleb muul viisil kirja, e-posti info@udrop.ee või telefoni teel +372 600 7888.

6.3. Kahju tekkimise korral hüvitab süüdiolev Pool teisele Poolele kahjud, tuginedes kannatanu esitatud dokumentidele, mis kinnitavad kantud kahjusid, ning vastavalt käesolevates tingimustes ja Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korrale, alustele ja ulatusele.

6.4. Käesolevad tingimused on sõlmitud kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega.

6.5. Käesolevatest tingimustest tulenevale suhtele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

6.6. Kõik vaidlused, mis tekivad seoses käesolevate tingimuste täitmisega, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seaduses ettenähtud korras.